Akcja Katolicka

AKCJA KATOLICKA


22.04 2012 r. Uroczystość poświęcenia Sztandaru Parafialnego w Dąbrowie Tarnowskiej

„Akcja katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie najściślej współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła.”AK

„Akcja Katolicka w Polsce, jest według Kodeksu Prawa Kanonicznego publicznym stowarzyszeniem wiernych erygowanym przez Konferencje Episkopatu Polski, działającym w całym kraju a w diecezji przez Biskupa Diecezjalnego”.
„Akcja Katolicka, jako stowarzyszenie ogólnopolskie posiada osobowość prawną w Rzeczypospolitej Polskiej. Akcja Katolicka rządzi się statutem zatwierdzonym przez Konferencje Episkopatu Polski.”

„Patronem Akcji Katolickiej w Polsce jest św. Wojciech. Świętem Akcji Katolickiej jest Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata.” (wyciąg ze statutu A.K.) Cel i działalność Akcji Katolickiej określają art. 9 i 10 rozdziału II statutu.

Są dwa zasadnicze cele Akcji Katolickiej:
1) pogłębianie formacji chrześcijańskiej;
2) organizowanie współpracy z hierarchią w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.

Idea utworzenia Akcji Katolickiej została rzucona na początku XX stulecia przez Ojca Świętego Piusa X, a zrealizowana przez jego następcę Piusa XI. W Polsce została utworzona w latach 30. okresu międzywojennego, w pewnym okresie liczyła ponad 700 tys. członków, była bardzo żywa i przyniosła wiele wspaniałych owoców. Wybuch II wojny światowej, a następnie system totalitarny, przez ponad 50 lat wykluczał powstawanie ruchów czy stowarzyszeń o charakterze katolickim. Odnowiona Akcja Katolicka w Polsce powstała w 1995r. ”
Z upoważnienia Konferencji Episkopatu Polski ks. Prymas Kardynał Józef Glemp, dekretem z dnia 2 Maja 1995 r. powołał Akcję Katolicką w Polsce.

Akcję Katolicką Diecezji Tarnowskiej, erygował 8 września 1995 r. ks. Bp Ordynariusz Józef Życiński.
Podstawowym terenem działania Akcji Katolickiej jest parafia, a działający w niej zespół Akcji Katolickiej jest komórką podstawową. Wszystkie zespoły parafialne tworzą Diecezjalną Akcję Katolicką.

Struktury stowarzyszenia Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Dąbrowie Tarnowskiej z inicjatywy proboszcza ks. Prałata Józefa Poremby zostały stworzone w 1997r., a oficjalne powstanie przypada na dzień 23 kwiecień 1998r. w uroczystość Św. Wojciecha, patrona Akcji Katolickiej w Polsce. Początkowo Parafialny Oddział liczył 51 członków a pierwszym prezesem został wybrany i mianowany przez ks. Biskupa p. mgr Krzysztof Orwat. Praca jest realizowana według planu pracy, który jest opracowywany na każdy rok. Spotkania organizowane są jeden raz w miesiącu.

Formacja duchowa polega na spotkaniach biblijnych jeden raz w tygodniu pod przewodnictwem kapłana. Ponadto uczestnictwo w rekolekcjach zamkniętych w Ciężkowicach, dniach skupienia, pielgrzymkach do miejsc świętych, jeden raz w roku na Jasną Górę do Częstochowy, Tuchowa, Zabawy, prowadzenia modlitwy różańcowej w radiu RDN, pielgrzymka do Katedry Tarnowskiej w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Organizowanie współpracy z hierarchią kościelną polega na współpracy z księdzem proboszczem i pomocy w realizacji różnych przedsięwzięć na terenie parafii, takich jak -prowadzenie biblioteki parafialnej, rozprowadzanie gazet i czasopism religijnych, udział w organizowanych zbiórkach na rzecz najbardziej potrzebujących, pomoc w organizowaniu wystaw o tematyce religijnej i w czasie Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. W zależności od potrzeb i możliwości wspólnie z Dąbrowskim Domem Kultury organizuje Spartakiady Sportowe dla dzieci i młodzieży na Parafialnym Ośrodku Sportu i Rekreacji im. 25-lecia Pontyfikatu Jana Pawła II połączone z konkursem piosenki religijnej i patriotycznej dla Zespołów i Chórków młodzieżowych dekanatu Dąbrowa Tarnowska. Akcja Katolicka organizuje na terenie parafii, organizowane przez Diecezjalny Instytut AK różne konkursy plastyczne o tematyce religijnej.

 Do zadań członków Akcji Katolickiej należy

dbałość o zachowanie tradycji i kultury narodowej,

zaangażowanie się w lokalnej społeczności i w miejscu pracy w zachowaniu wiary,

stałej ewangelizacji i wcielaniu chrześcijańskich wartości.