KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW

W wychowaniu chodzi właśnie o to, aby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby był, a nie tylko więcej miał, aby więc przez wszystko co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,  to znaczy, ażeby również umiał bardziej być, nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.” – Jan Paweł II

  

Nauczycielu, Rodzicu, Wychowawco!

Jeśli chcesz dzielić się swoją mądrością i doświadczeniem jesteś nam bardzo potrzebny! Jeśli potrzebujesz wsparcia w swoich działaniach –

może znajdziesz je w Środowisku KSW, które działa w naszej parafii Dąbrowa Tarnowska.

Czekamy na Ciebie! Czeka na Ciebie odnawiająca się polska szkoła!

Spotkania w każdą III niedzielę miesiąca.

Msza św. o 9.15 a po niej spotkanie w domu katechetycznym połączone z wykładem.

Zapraszamy!

 

 

 Historia Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców

 Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców zostało zarejestrowane dnia 20 września 1989r. przez Sąd Wojewódzki w Warszawie jako stowarzyszenie ogólnopolskie z siedzibą w Warszawie. Jest wspólnotą osób uznających problemy wychowania i kształcenia młodego pokolenia za przedmiot szczególnego zainteresowania i troski. Skupia w swoim gronie nauczycieli, wychowawców, rodziców, katechetów i duszpasterzy. Po wielu latach wszelakich ograniczeń, można się zrzeszać, można publicznie zabierać głos we wszystkich kwestiach, można działać na rzecz wspólnego dobra. Trzeba tylko czuć się prawdziwym nauczycielem i wychowawcą, trzeba chcieć…

Oddział w Dąbrowie tarnowskiej powstał na bazie Duszpasterstwa Nauczycieli, działającego już kilkanaście lat.

Działalność Oddziału KSW w dąbrowie tarnowskiej obejmuje dwa główne nurty: formację duchową oraz działalność środowiskową na rzecz nauczycieli, wychowawców i młodzieży.

Działalność formacyjna polega na comiesięcznych wykładach specjalistów z różnych dziedzin, a każde spotkanie połączone jest z dyskusją. Problematyka spotkań formacyjnych sugerowana jest przez samych nauczycieli oraz Zarząd i skupia się wokół jednego szerszego zagadnienia np. uwrażliwiania sumienia nauczycielskiego czy refleksji po wizycie Ojca Św. w Polsce. Stałymi punktami formacji wewnętrznej są: comiesięczna wspólna Msza św., przygotowana i przeznaczona dla nauczycieli i wychowawców, adwentowy dzień skupienia, spotkanie opłatkowe, rekolekcje wielkopostne, oraz comiesięczna modlitwa różańcowa na antenie Radia „RDN Małopolska”.

Zarząd stara się być w środowisku grupą inicjatywną, proponującą różne formy działania, bliskie nauczycielom. Dąży do tego, aby Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców w Dąbrowie tarnowskiej podejmowało sprawy nauczycieli /np. 3 spotkania dotyczące awansu zawodowego nauczycieli w świetle Karty Nauczyciela. Chodzi także o to aby integrowało nauczycieli i wzmacniało więzi. Zmieniająca się rzeczywistość, wprowadzana reforma oświaty, zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne środowiska pedagogów i młodzieży /relatywizm poglądów, modne trendy, sekty, narkomania, różnorodne uzależnienia, restrukturyzacja oświaty, bezrobocie/ sprawiają, że przed Zarządem Oddziału stają coraz to nowe wyzwania, którym w miarę możliwości stara się sprostać poprzez różne formy pracy.

Mamy na względzie, że to nauczyciele i wychowawcy przygotowują do pracy przyszłych lekarzy, nauczycieli, prawników, księży i polityków – a zatem, od tego, jaki będzie polski nauczyciel, jakie będzie jego powołanie i praca, takie będą przyszłe pokolenia.

Pedagodzy zrzeszeni w Katolickim Stowarzyszeniu Wychowawców każdy rok szkolny kończą wspólnym wyjazdem na Ogólnopolską Pielgrzymkę Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę. Wraz z rzeszą nauczycieli z całej Polski jadą do Najlepszej Matki, by złożyć w Jej dłonie swoje troski, radości, nadzieje, podziękowania za miniony rok i prośby o błogosławieństwo na nadchodzące dni następnego roku szkolnego.

 

Znaczenie Stowarzyszenia

 KSW jest wspólnotą osób uznających problemy wychowania i kształcenia młodego pokolenia za przedmiot szczególnego zainteresowania i troski. Skupia w swoim gronie nauczycieli, wychowawców, rodziców, katechetów i duszpasterzy.

 

Nasze środowisko: Kościół – Ojczyzna – Szkoła

***

Nasza troska: Człowiek – Uczeń – Nauczyciel

***

Nasze wartości: wiara, nadzieja, miłość, mądrość, prawość, kompetencja zawodowa.

***

Nasze zadania: służyć uczniom, wspierać nauczycieli, dbać o własny rozwój duchowy i zawodowy.

 

Cele

  1. Organizowanie katolickich środowisk wychowawczych, czerpiących inspirację z Ewangelii i nauczania Kościoła.
  2. Podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach zagrożenia dobra młodego pokolenia, dobra i trwałości rodziny, dobra wychowawcy, nauczyciela.
  3. Organizowanie pracy formacyjnej dla członków KSW oraz innych nauczycieli i rodziców.
  4. Formułowanie propozycji wychowawczych i dydaktycznych w duchu miłości Ojczyzny oraz dbałości o tradycje narodowe i regionalne.
  5. Wywieranie wpływu na środki społecznego przekazu w celu promowania w nich wartości związanych z wychowaniem i kształtowaniem dzieci i młodzieży zgodnie z nauką Kościoła.
  6. Nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z podobnymi środowiskami i instytucjami w Polsce i na świecie.